Skip to content

Supplementing the agenda of the Extraordinary General Meeting convened for September 28th, 2022 at the request of the shareholder of the Company Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28.09.2022 r. na żądanie akcjonariusza Spółki

Management Board of Black Pearl S.A. (“Issuer”, “Company”) with its registered office in Warsaw hereby informs that on September 7th, 2022, received from the Company’s shareholder, Mr. Janusz Skopowski (“Shareholder”) representing over 1/20 (one twentieth) of the Company’s share capital, a request to place a new point on the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Company convened for September 28th, 2022 in accordance with the content of the announcement in the current report of the EIB No. 12/2022 (“EGM”).

The request was submitted pursuant to Art. 401 § 1 in connection with from § 4 of the Commercial Companies Code and include adding to the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders an item regarding the adoption of a resolution approving the restructuring of the asset portfolio.

In connection with the above, the Management Board of the Company, acting pursuant to Art. 401 § 2 of the Commercial Companies Code, supplemented the agenda of the EGM as requested by the Shareholder by adding a new item number 8 to the agenda of the EGM.

The supplemented agenda of the Extraordinary General Meeting will be as follows:

 1. Opening of the Extraordinary General Meeting;
 2. Election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting;
 3. Confirmation that the Extraordinary General Meeting has been duly convened and is capable of adopting valid resolutions;
 4. Election of the Returning Committee;
 5. Adoption of the agenda of the Extraordinary General Meeting;
 6. Adoption of a resolution on changes in the composition of the Supervisory Board;
 7. Adoption of a resolution on the approval of the dividend payment mechanism;
 8. Adoption of a resolution approving the asset portfolio restructuring;
 9. Free applications;
 10. Closing of the Extraordinary General Meeting.

Attached are the draft resolution no. 5 resulting from the shareholder’s request and supplemented draft resolutions.

Legal basis:

 • 4 clause 2 points 4 and 5 of Annex 3 to the Regulations of the Alternative Trading System – “Current and Periodic Information provided in the Alternative Trading System on the NewConnect market”

Zarząd Black Pearl S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 7 września 2022 roku od akcjonariusza Spółki, Pana Janusza Skopowskiego („Akcjonariusz”) reprezentującego ponad 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia nowej sprawy w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 września 2022 roku zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym EBI nr 12/2022 („NWZ”).

Żądanie zostało złożone na podstawie art. 401 § 1 w zw. z § 4 Kodeksu spółek handlowych i obejmują dodanie do porządku obrad NWZ punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia restrukturyzacji portfela aktywów.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych uzupełnił porządek obrad NWZ zgodnie z żądaniem zgłoszonym przez Akcjonariusza poprzez dodanie nowego punktu numer 8 do porządku obrad NWZ.

Uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie następujący:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia mechanizmu wypłaty dywidendy;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia restrukturyzacji portfela aktywów;
 9. Wolne wnioski;
 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu projekt uchwały nr 5 wynikającej z żądania akcjonariusza oraz uzupełnione projekty uchwał.

Podstawa prawna:

 • 4 ust. 2 pkt 4 i 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

001 20220928 uchwała 5 NZW v_F

002 20220928 uzupełnione projekty uchwał NZW v_F