Skip to content

Information on “Good Practices of NewConnect Listed Companies 2024″ | Informacja o stosowaniu zasad „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

The Management Board of Black Pearl S.A. (hereinafter referred to as the “Issuer”, “Company”) with its registered office in Warsaw hereby attaches information regarding the application of corporate governance rules applicable to issuers of shares introduced to the alternative trading system on the NewConnect market “Good Practices of NewConnect Listed Companies 2024”.

Legal basis: §4 section 4a of Annex No. 3 to the Regulations of the Alternative Trading System “Current and periodic information provided in the alternative trading system on the NewConnect market”.

Zarząd Spółki Black Pearl S.A. (dalej “Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu informację dotyczącą stosowania zasad ładu korporacyjnego obowiązujących emitentów akcji wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”.

Podstawa prawna: §4 ust. 4a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

158379-bpc-dpnc-2024