Skip to content

Notification of completion of the portfolio review and decision to sell some of the assets. Zawiadomienie o zakończeniu przeglądu portfela i podjęciu decyzji o zbyciu części aktywów.

Management Board of Black Pearl S.A. (“Company”, “Issuer”) with its registered office in Warsaw, with reference to the ESPI announcement 5/2022 of August 24th, 2022, informs that the analysis of the Company’s portfolio in terms of development potential has been completed.

The objective of the activities of the Issuer’s Management Board is to focus on the development of entities from the most prospective industries.

As a result of the analysis, decisions were made to sell selected assets of the Company.

By the date of publication of the report, the Company had sold the shares of the following companies:
– Elektrownia Słoneczna Blizocin Sp. z o.o. (49 shares with a total nominal value of PLN 2,450.00 were sold for the selling price of PLN 4,900.00)
– Reeco Nieruchomości Sp. z o.o. (1,000 shares with a total nominal value of PLN 50,000.00 were sold for the selling price of PLN 100,000.00)
These were entities that did not conduct any significant operating activities and entities with an insignificant balance sheet value, and the activities carried out so far did not ensure the improvement of the situation of these entities.

In addition, the Issuer has decided that the shares of the following company will be sold in the future:
– ECO MILAN Sp. z o.o., in which the Issuer holds 165,053 shares with a total value of PLN 8,252,650.00

The activities undertaken are aimed at focusing on the development of entities from the most prospective industries and implementation of the most advantageous strategy aimed at dynamic growth of value.

Legal basis: confidential information 8/2022

 

Zarząd Black Pearl S.A. (“Spółka”, “Emitent”) z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do komunikatu ESPI 5/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r., informuje, iż zakończona została analiza portfela Spółki w zakresie potencjału rozwoju.

Celem działań Zarządu Emitenta jest skoncentrowanie się na rozwoju podmiotów z branż najbardziej perspektywicznych.

W wyniku analizy podjęte zostały decyzje o zbyciu wybranych aktywów Spółki.

Do dnia publikacji raportu Spółka zbyła udziały następujących spółek:
– Elektrownia Słoneczna Blizocin Sp. z o.o. (49 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.450,00 PLN zbyto za cenę sprzedaży 4.900,00 PLN)
– Reeco Nieruchomości Sp. z o.o. (1.000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 PLN zbyto za cenę sprzedaży 100.000,00 PLN)
Były to podmioty nieprowadzące istotnej działalności operacyjnej oraz podmioty o nieistotnej wartości bilansowej, a dotychczas przeprowadzone działania nie dawały pewności poprawy sytuacji tych podmiotów.

Ponadto Emitent podjął decyzję, że w przyszłości zostaną zbyte zostaną udziały spółki:
– ECO MILAN Sp. z o.o., w której Emitent posiada 165.053 udziały o łącznej wartości 8.252.650,00 PLN

Podjęte działania mają na celu skoncentrowanie się na rozwoju podmiotów z branż najbardziej perspektywicznych oraz wdrożenie najkorzystniejszej strategii zmierzającej do dynamicznego wzrostu wartości.

Podstawa prawna: informacje poufne 8/2022