Skip to content

Information on changing the method of dividend payment. Informacja w sprawie zmiany sposobu wypłaty dywidendy.

With reference to the content of the EBI current report No. 9/2022 of July 4, 2022, the Management Board of Black Pearl S.A. with its registered office in Warsaw (“Issuer”, “Company”) hereby informs that, after consultations with the National Depository for Securities (“KDPW”), the Issuer decided to pay dividends on its own, ie without the intermediation of the National Depository for Securities (KDPW).

This decision results from the fact that KDPW is technically not prepared to pay a dividend of less than PLN 0.01 per share, and at the same time, in accordance with Resolution No. 15 of the Ordinary General Meeting of the Issuer, the Issuer’s Management Board intends to pay the approved dividend.

The Issuer’s Management Board informs that before the dividend date, i.e. before September 30, 2022, the Issuer will publish, in the form of a current report, detailed information on the method of dividend payment based on the provisions of Resolution No. 15 of the Ordinary General Meeting of the Company of June 30, 2022.

Legal basis:
§4 section 6 of Annex 3 to the Regulations of the Alternative Trading System “Current and periodic information provided in the alternative trading system on the NewConnect market”

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego EBI nr 9/2022 z dnia 4 lipca 2022 roku, Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że po konsultacjach z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („KDPW”), Emitent podjął decyzję o samodzielnej wypłacie dywidendy, to jest bez pośrednictwa KDPW.

Decyzja ta wynika z faktu, że KDPW nie jest technicznie przygotowany do wypłaty dywidendy w kwocie niższej niż 1 gr na każdą akcję, a jednocześnie, zgodnie z uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, Zarząd Emitenta zamierza zrealizować wypłatę uchwalonej dywidendy.

Zarząd Emitenta informuje, że przed dniem dywidendy, to jest przed dniem 30 września 2022 roku, Emitent opublikuje, w formie raportu bieżącego, szczegółowe informacje na temat sposobu wypłaty dywidendy w oparciu o postanowienia uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 roku.

Podstawa prawna:
§4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”