Skip to content

Resolutions adopted by the Ordinary General Meeting of Black Pearl S.A. on June 29, 2023. | Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A .

Management Board of Black Pearl S.A. (hereinafter referred to as the “Issuer”) with its registered office in Warsaw, informs that on June 29, 2023, in the presence of Paweł Orłowski, notary public, running a notary office in Warsaw at ul. gen. Józefa Zajączka 8, the Ordinary General Meeting was held, which adopted all resolutions, including, among others, a resolution approving the Company’s financial statements for the financial year ending on December 31, 2022, a resolution on covering the loss, resolutions on granting discharge and resolutions on changes in the Supervisory Board.

The Issuer publishes the content of the resolutions adopted by the General Meeting as an attachment.

At the same time, the Issuer informs that the General Meeting did not depart from any of the items planned in the agenda and that all resolutions were adopted.

The Issuer also informs about the lack of objections to the resolutions of the General Meeting.

Legal basis: § 4 sec. 2 points 7), 8) and 9) of Appendix No. 3 to the Alternative Regulations
Trading System “Current and periodic information provided in the alternative
trading system on the NewConnect market.

Zarząd Spółki Black Pearl S.A. (dalej “Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 29 czerwca 2023 roku, w obecności notariusza Pawła Orłowskiego, prowadzącej kancelarie notarialną w Warszawie przy ul. gen. Józefa Zajączka 8, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które podjęło wszystkie uchwały w tym między innymi uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2022r., uchwałę dotyczącą pokrycia straty, uchwały dotyczące udzielenia absolutorium oraz uchwały dotyczącą zmian w Radzie Nadzorczej.

W załączeniu Emitent przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

Jednocześnie Emitent informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów zaplanowanych w porządku obrad oraz iż wszystkie uchwały zostały podjęte.

Emitent informuje również o braku zgłoszonych sprzeciwów do uchwał Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym
systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

152818-20230629-bpc-protokol-zwz-akt-notarialny-scan-san-150t