Skip to content

Janusz Skopowski joins the Supervisory Board and becomes its Chairman | Janusz Skopowski dołącza do Rady Nadzorczej oraz zostaje jej Przewodniczącym

The Management Board of Black Pearl S.A. (hereinafter referred to as the “Issuer”, “Company”) with its registered office in Warsaw informs that on December 21, 2023, in the presence of notary Paweł Orłowski, running a notary office in Warsaw at 8 Gen. Józefa Zajączka Street, an Extraordinary General Meeting was held, which appointed Mr. Janusz Andrzej Skopowski to the Supervisory Board.

At the same time, the Management Board of Black Pearl S.A. (hereinafter referred to as the “Issuer”, “Company”) with its registered office in Warsaw informs that on December 21, 2023, the Issuer’s Supervisory Board adopted a resolution on the election of Mr. Janusz Andrzej Skopowski as the Chairman of the Supervisory Board. The resolution entered into force upon its adoption.

The Management Board informs that it will provide the professional curriculum vitae of the new Member of the Supervisory Board in one of the following communications.

Legal basis:
§ 3 clause 1 point 7) of Appendix No. 3 to the Regulations of the Alternative Trading System “Current and periodic information provided in the alternative trading system on the NewConnect market”.

Zarząd Spółki Black Pearl S.A. (dalej “Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 21 grudnia 2023 roku, w obecności notariusza Pawła Orłowskiego, prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy gen. Józefa Zajączka 8, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Janusza Andrzeja Skopowskiego.

Jednocześnie Zarząd Spółki Black Pearl S.A. (dalej “Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 21 grudnia 2023 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie wyboru Pana Janusza Andrzeja Skopowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia.

Zarząd informuje, że poda życiorys zawodowy nowego Członka Rady Nadzorczej w jednym z kolejnych komunikatów.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.