Skip to content

Text of the resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting on 21.12.2023. | Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 21.12.2023 r.

The Management Board of Black Pearl S.A. (hereinafter referred to as the “Issuer”) with its registered office in Warsaw informs that on December 21, 2023, in the presence of notary Paweł Orłowski, running a notary office in Warsaw at ul. Józefa Zajączka 8, an Extraordinary General Meeting was held, which adopted, among others, resolutions:
– regarding the approval of the Management Board’s actions preparing the Company to implement a new strategy for dynamic growth of the Company’s value by focusing the Company’s activities on new industries,
– regarding changes to the Company’s PKD list (scope of activities) and changes to the Company’s statute,
– regarding amending the Company’s statute and establishing the uniform text of the statute after its amendment,
– regarding changes in the composition of the Company’s Supervisory Board,
– regarding the consent of the General Meeting for the Management Board to carry out the necessary activities aimed at achieving dual-listing of the Company’s shares on the parallel market of the stock exchange in India, leaving the selection of the stock exchange to the decision of the Management Board

Attached, the Issuer publishes the content of the Minutes of the Extraordinary General Meeting including the text of the resolutions.

At the same time, the Issuer informs that the General Meeting did not depart from any of the items planned in the agenda and that 7 out of the planned 8 resolutions were passed. The Issuer also informs about no objections to the resolutions of the General Meeting.

Legal basis: § 4 sec. 2 points 7), 8) and 9) of Appendix No. 3 to the Alternative Regulations
Trading System “Current and periodic information provided in the alternative
trading system on the NewConnect market “.

Zarząd Spółki Black Pearl S.A. (dalej “Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 21 grudnia 2023 roku, w obecności notariusza Pawła Orłowskiego, prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy gen. Józefa Zajączka 8, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które podjęło między innymi uchwały:
– w sprawie zatwierdzenia działań Zarządu przygotowujących Spółkę do wdrożenia nowej strategii dynamicznego wzrostu wartości Spółki poprzez koncentracje działań Spółki na nowych branżach,
– w sprawie zmiany listy PKD Spółki oraz w sprawie zmiany statutu Spółki,
– w sprawie zmiany statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego statutu po jego zmianie,
– w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
– w sprawie wyrażenia zgody Walnego Zgromadzenia na przeprowadzenie przez Zarząd niezbędnych czynności zmierzających do doprowadzenia do podwójnych notowań walorów Spółki na rynku równoległym giełdy papierów wartościowych w Indiach, pozostawiając wybór giełdy do decyzji Zarządu

W załączeniu Emitent przekazuje do publicznej wiadomości treść Protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawierający tekst uchwał.

Jednocześnie Emitent informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów zaplanowanych w porządku obrad oraz iż przegłosowano 7 z zaplanowanych 8 uchwał. Emitent informuje również o braku zgłoszonych sprzeciwów do uchwał Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym
systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

155906-nwz-black-pearl-sa-20231221-protokol-komunikat