O FIRMIE

Black Pearl S.A. realizuje strategię polegającą na dokonywaniu starannie wyselekcjonowanych transakcji na rynku kapitałowym w sektorze małych i średnich spółek (MiŚ). Nasza strategia inwestycyjna zakłada aktywne poszukiwanie okazji inwestycyjnych stwarzających szanse nominalnego zysku niezależnie od koniunktury giełdowej. Przykładowe cele inwestycyjne:
  • spółki przeprowadzające oferty prywatne (private placement),
  • spółki przeprowadzające pierwsze oferty publiczne (IPO),
  • spółki przeprowadzające wtórne emisje akcji (SPO) – z prawem poboru i z wyłączeniem prawa poboru,
  • spółki wykazujące ponadprzeciętne tempo wzrostu, zarządzane przez zmotywowanych właścicieli prywatnych (m.in. spółki rodzinne),
  • spółki mogące stać się celami przejęć lub uczestnikami połączeń,
  • spółki których kursy przejściowo zniżkują wskutek podania niekorzystnych informacji, niemających wpływu na ich długoterminowe perspektywy (distressed securities),
  • spółki których nieefektywna wycena rynkowa wynika z braku zainteresowania dużych inwestorów.
Okazji inwestycyjnych poszukujemy na GPW w Warszawie i giełdach Europy Środkowo-Wschodniej. Inwestycji dokonujemy w oparciu o analizę fundamentalną. Przy selekcji spółek pod uwagę bierzemy zarówno czynniki ilościowe (m.in. analiza sprawozdań finansowych, prognozowanie wyników, wycena), jak również czynniki jakościowe (m.in. ocena zarządu, analiza strategii spółki, jakość komunikacji z inwestorami). Wielkość pojedynczej inwestycji to: od 1.000.000 do 10.000.000 zł. Działając w oparciu o przepis art. 500 §21 kodeksu spółek handlowych Zarząd Black Pearl S.A. udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości plan połączenia Black Pearl S.A. i InterFarMed sp. z o.o. (zwane również dalej łącznie „Spółkami Łączącymi Się”) wraz z załącznikami, to jest: 1/  a.         projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Black Pearl S.A. o połączeniu Spółek Łączących Się, b.         projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników InterFarMed sp. z o.o. o połączeniu Spółek Łączących Się, 2/  a.         ustalenie wartości majątku Black Pearl S.A. na dzień 1 września 2018 roku, b.         ustalenie wartości majątku InterFarMed sp. z o.o. na dzień 1 września 2018 roku, 3/  a.        oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Black Pearl S.A. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 września 2018 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, b.        oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym InterFarMed sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 września 2018 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

UWAGA. WAŻNA INFORMACJA DLA POSIADACZY PRTFELI KRYPTOWALUTY W SERWISIE wallet.medicancoin.com

W wyniku decentralizacji kryptowaluty MCAN Coin uprzejmie informujemy, że działalność strony wallet.medicancoin.com z dniem 19.05.2021r. zostaje zakończona.

W ZWIĄZKU Z TYM 19 MAJA 2021 ROKU WSZYSTKIE PORTFELE ZAŁOŻONE NA TEJ STRONIE PRZESTANĄ DZIAŁAĆ.


Wszystkich użytkowników kryptowaluty MCAN Coin, posiadających portfele w w/w serwisie, prosimy o zapoznanie się z treścią wiadomości mail, która została wysłana do każdego z Was. transfer@medicancoin.com