Skip to content

Notification of the decision made by the Issuer to analyze and organize the portfolio in order to focus on activities aimed at the greatest increase in value.

Management Board of Black Pearl S.A. (“Company”, “Issuer”) with its registered office in Warsaw informs that after the presentation of the Issuer’s results for the second quarter of 2022 and taking into account the dynamically changing macroeconomic and geopolitical situation, it made a decision to analyze and organize the Issuer’s portfolio. The Management Board intends to analyze the portfolio companies in terms of development potential, with particular emphasis on entities for which write-downs were made. The aim of the Issuer’s Management Board is to potentially reduce the number of portfolio companies and focus on the development of entities from the most prospective industries.
The actions taken are to increase the efficiency of management of portfolio companies and prepare the Company to implement the most advantageous strategy aimed at dynamic growth of value.

The issuer will inform about the decisions made in accordance with current reports.

Zarząd Black Pearl S.A. (“Spółka”, “Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż po prezentacji wyników Emitenta za II kwartał 2022 r. oraz mając na uwadze dynamicznie zmieniającą się sytuację makroekonomiczną i geopolityczną, podjął decyzję o analizie i uporządkowaniu portfela Emitenta. Zarząd zamierza dokonać analizy spółek portfelowych w zakresie potencjału rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów, w których przypadku dokonano odpisów aktualizacyjnych. Celem działań Zarządu Emitenta jest potencjalne zmniejszenie liczby spółek portfelowych i skoncentrowaniu się na rozwoju podmiotów z branż najbardziej perspektywicznych.

Podjęte działania mają na celu zwiększyć efektywność zarządzania spółkami portfelowymi oraz przygotować Spółkę do wdrożenia najkorzystniejszej strategii zmierzającej do dynamicznego wzrostu wartości.

Emitent będzie informował o podjętych decyzjach zgodnie w raportach bieżących.