Skip to content

List of shareholders over 5% present at the Extraordinary General Meeting of Black Pearl S.A. Lista akcjonariuszy powyżej 5% obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Black Pearl S.A.

Management Board of Black Pearl S.A. (hereinafter referred to as the “Issuer”, “Company”) with its registered office in Warsaw, informs that on September 28th, 2022, in the presence of Paweł Orłowski, notary public, running a notary office in Warsaw at ul. Wspólna 70, an Extraordinary General Meeting was held.

At the same time, the Management Board of the Company, pursuant to Article 70 item 3 of the Act on Public Offering, publishes a list of shareholders who at the Extraordinary General Meeting of the Company on September 28th, 2022 held at least 5% of the votes at the EGM.

On September 28th, at the EGM, the attorney of Mr. Janusz Andrzej Skopowski was present, holding 190,500,000 shares representing 77.64% of the share capital and entitling to 190,500,000 votes representing 77.64% of the total number of votes, which constituted 99.73 % share in the share capital at the EGM and entitled to 99.73% votes at the EGM.

Legal basis: Art. 70 item 3 of the Act on Public Offering – GMS list above 5%

 

Zarząd Spółki Black Pearl S.A. (dalej “Emitent”, “Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 28 września 2022 roku, w obecności notariusza Pawła Orłowskiego, prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie przy ul. Wspólnej 70, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Jednocześnie Zarząd Spółki zgodnie z art.70 pkt. 3 Ustawy o ofercie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 września 2022 r. posiadali co najmniej 5% w głosach na NWZ.

W dniu 28 września na NWZ obecny był pełnomocnik Pana Janusza Andrzeja Skopowskiego posiadającego 190 500 000 akcji stanowiących 77,64% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do 190 500 000 głosów stanowiących 77,64% udziału w ogólnej liczbie głosów, co stanowiło 99,73% udziału w kapitale zakładowym na NWZ oraz uprawniało do 99,73% głosów na NWZ.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %