Skip to content

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy Black Pearl S.A.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. nr 119.1) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Słomińskiego 15 lok. 504, 00-195 Warszawa.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Black Pearl S. A. można się kontaktować za pomocą adresu e-mail: biuro@blackpearlcapital.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw z akcji, w szczególności prawa do dywidendy oraz w celu wykonania dyspozycji wypłaty należnej dywidendy.
 4. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest obowiązek prawnie uzasadniony interes administratora polegający na realizacji praw z akcji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Pani/Pana dane mogą być udostępniane organom państwowym w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem w ramach obowiązującego prawa, a także podmiotom, którym mamy obowiązek je udostępnić na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym uprawnienia z akcji będą wykonywane, a także później do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z akcji i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego przewidzianego prawem.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 9. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 10. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy, ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, to jest Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych).
 11. Podanie przez Pana/Panią danych w celu realizacji prawa z akcji jest w pełni dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu.
 12. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.