Skip to content

Information on the transfer of 1MCAN silver bullion coins to shareholders who have declared their right to dividend. | Informacja na temat przekazania srebrnych monet bulionowych 1MCAN akcjonariuszom, którzy zgłosili uprawnienia do dywidendy.

With reference to previous current reports on the payment of dividends, Management Board of Black Pearl S.A. with its registered office in Warsaw (“Issuer”, “Company”) informs that due to the cost of obtaining a deposit certificate or other document showing the right to dividend in accordance with previous announcements of the Company, the Issuer’s Management Board decided that each shareholder who, by December 31st, .2022 registered for dividend is entitled to receive one ounce of silver in the form of a 1MCAN bullion coin minted in 2020 by the Issuer.

The Management Board of the Company will contact the shareholders directly to transfer the 1MCAN coin.

Legal basis: Appendix No. 3 to the Rules of the Alternative Trading System § 4 sec. 2 point 11.

 

W nawiązaniu do poprzednich raportów bieżących dotyczących wypłaty dywidendy, Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) informuje, że ze względu na koszt uzyskania świadectwa depozytowego lub innego dokumentu wykazującego uprawnienia do dywidendy zgodnego z poprzednimi komunikatami Spółki, Zarząd Emitenta postanowił, iż każdy akcjonariusz, który w terminie do dnia 31.12.2022 zgłosił uprawnienie do dywidendy ma prawo do otrzymania jednej uncji srebra w postaci monety bulionowej 1MCAN wybitej w 2020 roku przez Emitenta.

Zarząd Spółki skontaktuje się bezpośrednio z akcjonariuszami w celu przekazania monety 1MCAN.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu § 4 ust. 2 podpunkt 11.