Skip to content

Dividend payment announcement for 2021. Ogłoszenie o wypłacie dywidendy za rok 2021.

With reference to the EBI announcements: 8/2022, 9/2022, 14/2022, 15/2022, 16/2022, the Management Board of Black Pearl S.A. with its registered office in Warsaw (hereinafter referred to as the “Company”, “Issuer”), entered in the register of entrepreneurs kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register, under KRS number 0000343453, informs that:

1 / On June 30th, 2022, the Ordinary General Meeting of the Company adopted Resolution No. 15 on the allocation of the Company’s profit for the financial year ending on December 31st, 2021 and the determination of the dividend date and payment date, allocating the amount of PLN 368,007 to dividend for shareholders, i.e. 0.15 grosz for each individual share with a nominal value of PLN 0.10;

2 / the right to dividend is granted to shareholders who were entitled to the Company’s shares on September 30th, 2022 (the dividend date was set for September 30th, 2022);

3 / the dividend payment date was set for December 30th, 2022 (the dividend payment date).

The payment of the dividend will be made by the Company within the time limit specified in the resolution by transfer to the bank account indicated by the authorized shareholder on the form prepared by the Company (“Order”), where:

1. The Order form is attached to this announcement and is available at https://blackpearlcapital.pl/dywidenda2021/;

2. the completed form must be signed by the shareholder or persons authorized to represent the shareholder;

3.the completed and signed Order forms should be sent to the Company via e-mail to the following address: biuro@blackpearlcapital.pl and submitted in original to the Company, with the preferred submission by post or courier (Company’s address: Black Pearl S.A., ul. Zygmunta Słomińskiego) 15/504, 00-195 Warsaw, POLAND);

4. the completed and signed Order forms should be submitted to the Company by December 16th, 2022;

5. together with the Order form, the registered certificate of deposit referred to in the paragraph below should be submitted;

6. the dividend will be paid only on the basis of the data indicated in the Order submitted to the Company;

7. dividend payment may be made only for the shareholder’s account;

8. shareholders who are natural persons receive a dividend in the net amount, which means that the amount of dividend due to these shareholders will be deducted from the flat-rate income tax of 19%. (shareholders – natural persons – do not show revenues obtained from dividends received and the amount of the flat-rate tax collected in their annual tax returns);

9. in the case of shareholders who are legal persons or organizational units without legal personality, the issue of taxation depends on their individual status as a taxpayer.

The shareholders who hold the Company’s shares under the code ISINPLBLKPC00014 are entitled to the dividend. The total number of shares entitled to dividend is 245 338 000 shares. The shareholders who were entitled to the Company’s shares on September 30th, 2022 (dividend day) are entitled to dividend. Thus, the payment of the dividend may only be made to the person who proves that he owned the Company’s shares on the dividend date, i.e. September 30th, 2022, which should take place by submitting to the Company a registered depository certificate referred to in Art. 9 sec. 1 of the Act on Trading in Financial Instruments, which will state the number of the Company’s shares that the shareholder was entitled to on September 30th, 2022.

The Management Board of the Company also informs that in accordance with Resolution No. 5 of September 28th, 2022 of the Extraordinary General Meeting of Black Pearl S.A. based in Warsaw on the approval of the dividend payment mechanism:

 1. The Extraordinary General Meeting acknowledged the fact that KDPW is not technically prepared to pay a dividend of less than PLN 0.01 per share, and at the same time, in accordance with the resolution no. 15 of the Ordinary General Meeting of the Company of June 30th, 2022, the amount of the dividend for each individual share is 0.15 gr.
 2. In view of the position of the National Depository for Securities (KDPW), the Extraordinary General Meeting resolved that the Company would independently pay – ie without the intermediation of the National Depository for Securities (KDPW) – the dividend referred to in Resolution No. 15 of the Ordinary General Meeting of the Company of June 30th, 2022.
 3. The Extraordinary General Meeting approved the following dividend payment mechanism:

1 / the total amount paid as dividend cannot exceed the amount of PLN 368,007, that is the amount allocated for the payment of the dividend in accordance with the resolution no. 15 of the Ordinary General Meeting of the Company of June 30th, 2022;

2 / dividend payment will be made in the form of bank transfers;

3 / the total amount of dividend paid to individual shareholders will be rounded up to the nearest grosz (except for the majority shareholder of the Company, ie Janusz Skopowski, for whom the amount of dividend to be paid will be determined taking into account point 4 / and point 1 /;

4 / The General Meeting acknowledged the position of the largest shareholder of the Company, ie Janusz Skopowski, who undertook and agreed that the dividend amount due to this shareholder should be reduced by the amounts necessary to cover the rounding referred to in point 3 /.

Information clause for shareholders of Black Pearl S.A. is available at: https://blackpearlcapital.pl/klauzula-informacyjna-dla-akcjonariusz-black-pearl-s-a/

Legal basis: Appendix No. 3 to the Alternative Trading System Regulations § 4 sec. 2 point 11.

W nawiązaniu do komunikatów EBI: 8/2022, 9/2022, 14/2022, 15/2022, 16/2022, Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000343453, informuje, że:

1/ w dniu 30 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 15 w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty, przeznaczając na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 368.007 zł, tj. 0,15 grosza na każdą poszczególną akcję o wartości nominalnej 0,10 zł;

2/ prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszom, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu 30 września 2022 roku (dzień dywidendy został ustalony na 30.09.2022 r.);

3/ termin wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 30 grudnia 2022 roku (dzień wypłaty dywidendy).

Wypłata dywidendy dokonywana będzie przez Spółkę w terminie określonym w uchwale przelewem na rachunek bankowy wskazany przez uprawnionego akcjonariusza na formularzu przygotowanym przez Spółkę („Dyspozycja”), przy czym:

 1. formularz Dyspozycji jest załączony do niniejszego ogłoszenia oraz jest dostępny pod adresem https://blackpearlcapital.pl/dywidenda2021/ ;
 2. uzupełniony formularz musi być podpisany przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza;
 3. uzupełnione i podpisane formularze Dyspozycji należy przesłać Spółce za pośrednictwem email na adres: biuro@blackpearlcapital.ploraz złożyć w oryginale w Spółce, przy czym preferowane jest złożenie za pośrednictwem poczty lub kuriera (adres Spółki: Black Pearl S.A., ul. Zygmunta Słomińskiego 15/504, 00-195 Warszawa, POLSKA);
 4. uzupełnione i podpisane formularze Dyspozycji powinny być złożone w Spółce w terminie do dnia 16 grudnia 2022 r.;
 5. wraz z formularzem Dyspozycji należy złożyć imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w akapicie poniżej;
 6. wypłata dywidendy nastąpi wyłącznie w oparciu o dane wskazane w złożonej w Spółce Dyspozycji;
 7. wypłata dywidendy może nastąpić wyłącznie na rachunek akcjonariusza;
 8. akcjonariusze, będący osobami fizycznymi, otrzymują dywidendę w kwocie netto, co oznacza, że od należnej tym akcjonariuszom, kwoty dywidendy, potrącony zostanie zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19 proc. (akcjonariusze – osoby fizyczne – nie wykazują w rocznych zeznaniach podatkowych przychodów uzyskanych z tytułu uzyskanych dywidend oraz kwoty pobranego zryczałtowanego podatku);
 9. w przypadku akcjonariuszy, będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, kwestia opodatkowania zależna jest od ich indywidualnego statusu jako podatnika.

Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, posiadający akcje Spółki objęte kodem ISINPLBLKPC00014. Łączna liczba akcji uprawnionych do dywidendy to 245 338 000 szt. Uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu 30 września 2022 roku (dzień dywidendy). Tym samym wypłata dywidendy może nastąpić wyłącznie na rzecz osoby, która wykaże, iż posiadała akcje Spółki w dniu dywidendy tj. 30 września 2022 roku, co powinno nastąpić poprzez przedłożenie Spółce imiennego świadectwa depozytowego, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, z którego to dokumentu wynikać będzie liczba akcji Spółki, które przysługiwały akcjonariuszowi w dniu 30 września 2022 roku.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że zgodnie z Uchwałą nr 5 z dnia 28 września 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia mechanizmu wypłaty dywidendy:

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło do wiadomości fakt, że KDPW nie jest technicznie przygotowany do wypłaty dywidendy w kwocie niższej niż 1 gr na każdą akcję, a jednocześnie, zgodnie z uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 roku kwota dywidendy na każdą poszczególną akcje wynosi 0,15 gr.
 2. Wobec stanowiska KDPW, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło, że Spółka dokona samodzielnie wypłaty – to jest bez pośrednictwa KDPW – dywidendy, o której mowa w uchwale nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 roku.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło następujący mechanizm wypłaty dywidendy:

1/ łączna kwota wypłacona tytułem dywidendy nie może być wyższa niż kwota 368.007 zł, to jest kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy zgodnie z uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 roku;

2/ wypłata dywidendy będzie odbywać się w formie przelewów bankowych;

3/ łączna kwota dywidendy wypłacana poszczególnym akcjonariuszom będzie zaokrąglana w górę do pełnego grosza (za wyjątkiem większościowego akcjonariusza Spółki, tj. Janusza Skopowskiego, w przypadku którego kwota dywidendy, podlegająca wypłacie, zostanie ustalona z uwzględnieniem pkt. 4/ oraz pkt. 1/;

4/ Walne Zgromadzenie przyjęło do wiadomości stanowisko największego akcjonariusza Spółki, tj. Janusza Skopowskiego, który zobowiązał się i wyraził zgodę na to, aby kwota dywidendy przysługująca temu akcjonariuszowi została pomniejszona o kwoty niezbędne do pokrycia zaokrągleń, o których mowa w pkt. 3/.

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy Black Pearl S.A. jest dostępna pod adresem: https://blackpearlcapital.pl/klauzula-informacyjna-dla-akcjonariuszy-black-pearl-s-a/

Podstawa prawna: Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu § 4 ust. 2 podpunkt 11.

 

Black Pearl SA – dyspozycja wypłaty dywidendy PDF

Black Pearl SA – dyspozycja wypłaty dywidendy