Skip to content

Convening Ordinary General Meeting for 28.06.2024 along with draft resolutions. | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 28.06.2024 wraz z projektami uchwał

The Management Board of the company under the name of Black Pearl Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw (“Company”, “Issuer”), informs about the convening of the Ordinary General Meeting of the Company for June 28, 2024, which will start at 8:00 at the premises of the Paweł Orłowski Notary’s Office, at ul. gen. Józefa Zajączka 8 in Warsaw (01-522).

The Issuer encloses the content of the announcement, draft resolutions, as well as a template of the power of attorney form and a template of the form for exercising the right to vote by proxy. The documents can also be downloaded from the Issuer’s website www.blackpearlcapital.pl

Legal basis:
§ 4 sec. 2 points 1) and 3) of Appendix No. 3 to the Rules of the Alternative Trading System “Current and periodic information provided in the alternative trading system on the NewConnect market”.

Zarząd spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2024 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godz. 8:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Paweł Orłowski, przy ul. gen. Józefa Zajączka 8 w Warszawie (01-522).

W załączeniu Emitent przekazuje treść ogłoszenia, projekty uchwał, a także wzór formularza pełnomocnictwa oraz wzór formularza wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.blackpearlcapital.pl

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

161516-z-001-20240628-ogloszenie-o-zwolaniu-zwz

161517-z-002-20240628-black-pearl-wzor-poa-na-zwz-os-fizyczna

161518-z-003-20240628-black-pearl-wzor-poa-na-zwz-os-prawna

161519-z-004-formularz-pozwalajacy-na-wykonywanie-prawa-glosu-przez-pelnomocnika

161520-z-005-bpc-zwza-20240628-projekty-uchwal

Z_002-20240628-black-pearl-wzor-poa-na-zwz-os-fizyczna

Z_003-20240628-black-pearl-wzor-poa-na-zwz-os-prawna

Z_004-formularz-pozwalajacy-na-wykonywanie-prawa-glosu-przez-pelnomocnika