Kategorie
Brak kategorii

The Issuer’s Management Board announces the commencement of quotation of the MCAN COIN digital currency on the Digital Currency Exchange “DIGIFINEX” in April this year, which, according to the ranking of the “COINPAPRIKA.COM” portal, is in the TOP 10 world exchanges.Zarząd Emitenta informuje o rozpoczęciu w kwietniu b.r. notowań waluty cyfrowej MCAN COIN na Giełdzie Walut Cyfrowych “DIGIFINEX” która, według rankingu portalu “COINPAPRIKA.COM”, znajduje się w TOP 10 światowych giełd.

Black Pearl S.A. informs about the introduction in April this year MCAN COIN digital currency on the Digital Currency Exchange “DIGIFINEX” which, according to the ranking of the “COINPAPRIKA.COM” portal, is in the TOP 10 world exchanges.
Systemic activities enable full utilization of MCAN COIN in the global system as a value carrier used for the purpose of exchange for goods and services.
Management Board of Black Pearl S.A. considers the information material due to an event affecting the liquidity of the MCAN COIN digital currency.

Black Pearl S.A. informuje o wprowadzeniu w kwietniu b.r. waluty cyfrowej MCAN COIN na Giełdę Walut Cyfrowych “DIGIFINEX” która, według rankingu portalu “COINPAPRIKA.COM”, znajduje się w TOP 10 światowych giełd.
Systemowe działania umożliwiają pełne użytkowe wykorzystanie waluty MCAN COIN w systemie globalnym jako nośnika wartości używanego w celach wymiany za dobra i usługi.
Zarząd Black Pearl S.A. uznaje informację za istotną ze względu na zdarzenie mające wpływ na płynność waluty cyfrowej MCAN COIN .

Kategorie
Brak kategorii

RB_ASO: DECENTRALIZING MCAN COIN. Management Board of Black Pearl S.A. received information from MEDICAN Ltd. about the total sale by this entity of the issued MCAN COIN tokens – in the amount of 5,000,000,000 (five billion). The resources of the MCAN COIN digital currency have been completely decentralized as a result of many trading operations. MCAN COIN has become a NON-CENTRAL CURRENCY as of the date of this announcement.ZDECENTRALIZOWANIE WALUTY MCAN COIN. Zarząd Black Pearl S.A. powziął od Spółki MEDICAN Ltd informację o całkowitej wyprzedaży przez ten podmiot wyemitowanych tokenów MCAN COIN – w ilości 5.000.000.000 sztuk (pięć miliardów). Zasoby waluty cyfrowej MCAN COIN zostały na skutek przeprowadzenia wielu operacji handlowych całkowicie zdecentralizowane. MCAN COIN, z dniem niniejszego ogłoszenia, stał się WALUTĄ NIECENTRALNĄ.

Management Board of Black Pearl S.A. received information from the company MEDICAN Ltd. about the total sale by 09/04/2021, MCAN COIN tokens issued by this entity – in the total amount of 5,000,000,000 _five billion_ pieces.
The resources of the MCAN COIN digital currency have been completely decentralized as a result of many commercial operations carried out by MEDICAN LTD.
MCAN COIN, as of the date of this announcement, is a NON-CENTRAL CURRENCY.
MCAN COIN no longer has a relationship with the Issuer of the currency, which has lost the possibility of any market influence on this currency and using it in a way other than utility only.
Currently, the public market is a 100% exclusive user of the MCAN COIN digital currency, freed from central influence.

Zarząd Black Pearl S.A. powziął informacje od Spółki MEDICAN Ltd. o całkowitej wyprzedaży do dnia 09.04.2021 roku, wyemitowanych przez ten podmiot tokenów MCAN COIN – w ilości całkowitej 5.000.000.000 _pięć miliardów_ sztuk.
Zasoby waluty cyfrowej MCAN COIN zostały, na skutek przeprowadzenia przez MEDICAN LTD wielu operacji handlowych, całkowicie zdecentralizowane.
MCAN COIN, od dnia niniejszego ogłoszenia jest WALUTĄ NIECENTRALNĄ.
MCAN COIN nie posiada już związku z Emitentem waluty, który utracił możliwości jakiegokolwiek oddziaływania rynkowego na tą walutę oraz wykorzystywania jej w inny sposób niż użytkowy .
Obecnie rynek publiczny jest w 100% wyłącznym użytkownikiem – uwolnionej od centralnego wpływu, waluty cyfrowej MCAN COIN

Kategorie
Brak kategorii

Black Pearl S.A. granted a loan for the construction of factory – in the amount of EUR 0,5 million, to the company “Medicancoin Greece Ltd” – in which it holds a 25% of stake. The aim is to finance the acquisition of a building permit for a Marijuana Pharmaceutical Products Factory. Black Pearl S.A. udzieliła pożyczki na budowę Fabryki – w wysokości 0,5 miliona Euro, spółce “Medicancoin Greece Ltd” – w której posiada 25% udziałów. Celem jest sfinansowanie pozyskania pozwolenia na budowę Fabryki Wyrobów Farmaceutycznych z Medycznej Marihuany.

Black Pearl S.A. udzieliła pożyczki celowej greckiemu podmiotowi “Medicancoin Greece Ltd.” na sfinansowanie procesu pozyskania pozwolenia na budowę Fabryki Wyrobów Farmaceutycznych z Medycznej Marihuany. Pożyczka została udzielona na okres sześciu miesięcy.
Emitent posiada 25% udziałów greckiego podmiotu “Medicancoin Greece Ltd.”, który to otrzymał od Władz Grecji koncesję na uprawę, budowę fabryki i przetwarzanie medycznej marihuany zawierającej kannabinoidy _THC_. Treść udzielonej koncesji została opublikowana w dzienniku ustaw Republiki Greckiej z dnia 06.08.2020 r. w arkuszu nr 3278. Określa rodzaj, areał oraz sposób uprawy marihuany o właściwościach m.in. antyrakowych, uśmierzających ból i łagodzących dolegliwości neurologiczne.
Pierwsza transza w wysokości 150.000 EUR została już przekazana przelewem na konto beneficjenta.
Zarząd Black Pearl S.A. uznaje informację za istotną.Black Pearl S.A. granted a special-purpose loan to a Greek entity “Medicancoin Greece Ltd.” to finance the process of obtaining a building permit for the of a Medical Marijuana Pharmaceutical Products Factory. The loan is granted for a period of six months.
The Issuer owns 25% of the shares of the Greek entity “Medicancoin Greece Ltd.”, which received a license from the Greek authorities to cultivate, build a factory and process medical marijuana containing cannabinoids _THC_. The content of the granted concession was published in the Journal of Laws of the Greek Republic of August 6, 2020 in sheet no 3278. It determines the type, area and growing method of medical marijuana with properties such as anti-cancer, relieving pain and alleviating neurological ailments.
The first tranche of EUR 150,000 has already been transferred to the beneficiary’s account.
Management Board of Black Pearl S.A. considers the information relevant.

Kategorie
Brak kategorii

Change in the presentation of the digital currency MCAN COIN belonging to BLACK PEARL S.A. in the accounting books, consisting in the exclusion of all units of this currency from tangible, intangible and legal assets due to the lack of clear legal regulat BLACK PEARL S.A.

Zarząd Emitenta podjął decyzje o wyksięgowaniu z aktywów bilansu wszelkich zdarzeń ekonomicznych waluty cyfrowej, prezentacja waluty cyfrowej odbywa się na kontach pozabilansowych ksiąg rachunkowych. Celem takiego działania jest uzyskanie przejrzystości efektów ekonomicznych związanych z obrotem oraz użytkowym wykorzystaniem waluty cyfrowej MCAN COIN.
W ciągu roku 2020 oraz w pierwszym kwartale roku 2021 Spółka dokonała szeregu czynności z użyciem waluty MCAN COIN. Nabyła udziały i akcje innych podmiotów gospodarczych. Zbyła znaczne ilości waluty MCAN COIN odpłatnie i nieodpłatnie. Udzielała pożyczek i dokonywała potrąceń w strefie całkowicie wirtualnej co może mylnie nadawać obraz transakcji związanych z walutami fiducjarnymi. Aby nie dopuścić do sprzecznej interpretacji zdarzeń nie mających realnego związku z obrotem walutami państwowymi banków centralnych, w sposób zakłócający transparentność zdarzeń bilansowych – Emitent postanowił oddzielić i całkowicie rozgraniczyć zdarzenia podatkowe od wirtualnych zdarzeń ekonomicznych, które rodzą skutki podatkowe dopiero przy przejściu na realne transakcje – rzeczywiste i rynkowe, podlegające wycenie według obowiązujących zasad rachunkowości.
Aby nieprecyzyjne przepisy prawne i podatkowe – bądź brak regulacji, nie rodziły ryzyka podatkowego dla Emitenta postanowiono prezentować posiadane zasoby waluty cyfrowej MCAN COIN pozabilansowo i pokazywać je w ten sposób do momentu ich efektywnego wykorzystania przy nabywaniu usług, rzeczy oraz uzyskiwaniu innych realnych korzyści niematerialnych i prawnych.
Powyższe zdarzenie znajdzie swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniach okresowych , które ujawnią walutę MCAN COIN jako środki pozabilansowe, co da możliwość ich pozabilansowej wyceny.The Issuer’s Management Board decided to derecognise all economic events of the digital currency from the balance sheet assets, the presentation of the digital currency takes place on off-balance sheet accounts. The purpose of such action is to obtain transparency of the economic effects related to the trading and functional use of the MCAN COIN digital currency.
During 2020 and in the first quarter of 2021, the Company performed a number of activities using the MCAN COIN currency. It purchased shares and stocks of other business entities. It sold significant amounts of MCAN COIN against payment and free of charge. She granted loans and made deductions in a completely virtual zone, which may mislead the image of transactions related to fiat currencies. In order to avoid a contradictory interpretation of events not having a real relationship with the trading of central banks’ sovereign currencies, in a way that disrupts the transparency of balance sheet events – the Issuer decided to separate and completely separate tax events from virtual economic events that generate tax effects only when switching to real transactions – real ones and market, subject to valuation in accordance with the applicable accounting principles.
Because of imprecise legal and tax regulations – or the lack of regulations – to not create a tax risk for the Issuer, it was decided to present the MCAN COIN digital currency resources off-balance sheet and show them this way until they are effectively used when purchasing services, goods and obtaining other real intangible and legal benefits. .
The above event will be reflected in the periodic reports, which will disclose MCAN COIN as off-balance sheet funds, which will enable their off-balance sheet valuation.

Kategorie
wybrane transakcje

Nabycie Spółki celowej „Elektrownia Słoneczna Blizocin Sp. z o.o.” realizującej projekt budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW, z jednoczesnym uruchomieniem programu MCAN Benefit dla małych i średnich inwestorów. Acquisition of the special purpose BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu 23 marca 2021 roku Emitent nabył udziały reprezentujące 49 proc. kapitału zakładowego “Elektrownia Słoneczna Blizocin sp. z o.o.” z siedzibą w Obornikach Śląskich _KRS: 0000709776_ _dalej “Spółka Celowa”_.

Zarząd Emitenta informuje, że Spółka Celowa realizuje budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 996,8kW, zlokalizowanej w miejscowości Blizocin, gm. Trzebnica. Spółka Celowa posiada:
· decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych;
· decyzję o warunkach zabudowy;
· decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę;
· umowę przyłączeniową do sieci Tauron S.A.

Zarząd Emitenta wskazuje, że budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Blizocin zostanie sfinansowana ze środków własnych Spółki Celowej, oraz z kredytu inwestycyjnego. Rozpoczęcie i zakończenie budowy planowane jest na III kwartał 2021 roku.

Zarząd Emitenta informuje, że pozostałe udziały, reprezentujące 51 proc. kapitału zakładowego Spółki Celowej, nabyła Spółka 01Cyberaton Proenergy S.A., zgodnie z umową o współpracy w zakresie realizacji wspólnych inwestycji, zawartą w dniu 11 marca 2021 roku, o której Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 8/2021 z dnia 12 marca 2021 roku.

Zarząd Black Pearl S.A. uznaje informację za istotną, gdyż jest to projekt przełomowy łączący nie tylko rynek kapitałowy z kryptowalutami, ale zapewniający też stałą stopę zysku z inwestycji w walucie MCAN do momentu rozpoczęcia produkcji energii elektrycznej przez elektrownię.Management Board of Black Pearl S.A. with its seat in Warsaw _”Issuer”_ informs that on March 23, 2021, the Issuer acquired shares representing 49% of the share capital of “Elektrownia Słoneczna Blizocin sp. z o.o.” based in Oborniki Śląskie _KRS: 0000709776_ _hereinafter “SPV”_.

The Issuer’s Management Board announces that the SPV is building a solar power plant with a capacity of 996.8 kW, located in Blizocin, commune Trzebnica. The SPV has:
· Decision on environmental conditions;
· Decision on development conditions;
· Decision approving the construction design and granting a building permit;
· Connection agreement to the network of Tauron S.A.

The Issuer’s Management Board indicates that the construction of the photovoltaic power plant in Blizocin will be financed from the SPV’s own funds and from an investment loan. The commencement and completion of construction is planned for the third quarter of 2021.

The Issuer’s Management Board informs that the remaining shares, representing 51% the share capital of the SPV was acquired by 01Cyberaton Proenergy S.A., in accordance with the cooperation agreement for the implementation of joint investments, concluded on March 11, 2021, about which the Issuer informed in the current report ESPI No. 8/2021 of March 12, 2021.

Management Board of Black Pearl S.A. considers the information important, as it is a breakthrough project combining not only the capital market with cryptocurrencies, but also ensuring a constant rate of return on investment in MCAN currency until the start of electricity production by the power plant.

Kategorie
News

ECO SYSTEM

Inwestorzy znaleźli nisze na giełdzie. Gra toczy się o miliardy. BLACK PEARL S. A. jest prekursorem najnowszych światowych trendów ekonomicznych .

Na rynku kapitałowym dochodzi właśnie do rewolucji. Na giełdzie się nie gra, tylko inwestuje, a inwestowanie to ciężka praca wymagająca czasochłonnych analiz i dużej wiedzy. SPAC to skrót od „special purpose aquisition company”, czyli spółki specjalnego przeznaczenia powołanej do celów akwizycyjnych. Po to, aby przejąć jakąś inną spółkę. To ostatni krzyk mody na giełdach amerykańskich. SPAC są już tam traktowane jako osobna kategoria inwestycyjna. Istnieje nawet osobny indeks mierzący ich zachowanie. Codziennie pojawiają się komunikaty o zaistnieniu co najmniej kilku kolejnych tego typu firm. Inwestowanie w nie – kupując akcje , rodzi ryzyka. Ale jest bardzo lukratywne biznesowo. BLACK PEARL S. A. od początku działalności profilem opartym na przejęciach innych spółek kreował tego typu rodzaj inwestowania w Polsce.

Co to jest SPAC?

Ktoś zakłada spółkę i wprowadza ją na giełdę, sprzedając akcje w normalnej ofercie publicznej. BLACK PEARL S. A. nie inwestuje w puste spółki. Rozwija już istniejące i restrukturyzuje ich systemy zarządzania . Dysponując kapitałem w postaci kryptowaluty MCAN COIN będąc już spółką giełdową, przejmuje inne spółki, które prowadzą już działalność – działa jak SPAC lecz na wyższym poziomie pewności sukcesu gospodarczego przejmowanego podmiotu. Gdy to się udaje, inwestorzy, którzy zainwestowali w MCAN COIN stają się później akcjonariuszami w prawdziwym biznesie.

Najdziwniejsze w całym tym procesie jest to, że w momencie, w którym kupują oni MCAN COIN’s zamieniane potem na akcje SPAC nie wiedzą, co ten SPAC wygeneruje czy też przejmie. Co więcej nie wiedzą , czy w ogóle mu się to uda. Ale dla odróżnienia od systemu amerykańskiego – nie kupują w ciemno. BLACK PEARL S. A. rozpoczyna proces przejmowania od analizy firm i rynku.

Dlatego dla inwestora cała operacja jest transparentna. Całe to zjawisko napędzane jest przez firmy, które potem mają zostać
obiektem przejęcia. Ich celem jest wejście na giełdę i pozyskanie nowych inwestorów. Z drugiej strony niekoniecznie są one zainteresowane przeprowadzaniem tradycyjnej oferty publicznej. BLACK PEARL S. A. umożliwia wejście w inwestycje poprzez zakup waluty MCAN – przez drobnych jak i dużych Inwestorów. 

W ten sposób pozyskuje środki na dofinansowanie przejmowanych firm w procesie skróconej tokenizacji. Bardzo duże koszty, konieczność przygotowania i publikacji prospektu emisyjnego, a co za tym idzie dość duża czasochłonność tego procesu , są dla firm odstraszające. Do tego w prospekcie trzeba upubliczniać wszystkie firmowe sekrety, co też nie każdemu odpowiada. Wchodzenie na Giełdę poprzez tokenizację z użyciem MCAN COIN , kryptowaluty która już jest notowana na światowych Giełdach Walut Cyfrowych , to rozwiązanie prostsze, tańsze i szybsze. SPAC’s powstają więc niejako w reakcji na zapotrzebowanie rynku. Oczywiście to wszystko nie mogłoby funkcjonować, gdyby nie było inwestorów kupujących MCAN COIN – z portfela walutowego BLACK PEARL S. A. – na samym początku tego procesu.

Wchodzenie na giełdę za pomocą połączenia z kimś, kto już na niej jest, to sposób znany od wielu lat. W przypadku SPAC mamy do czynienia z celowym tworzeniem takich okazji na skalę wręcz przemysłową.

Więc?

MCAN BENEFIT umożliwia małym inwestorom posiadanie części wielkich projektów z gwarancją wypłaty zysku przez wiele lat. Na przykład wykupienie udziałów w SPAC opartym na farmie fotowoltaicznej 1MW gwarantuje czerpanie zysków z produkcji prądu przez dziesiątki lat. Dzięki temu systemowi inwestor nie musi posiadać dużych środków finansowych aby mieć zapewniony udział w zyskach. 

5 marca w Stanach Zjednoczonych pojawiła się informacja o tym, że od początku tego roku przeprowadzono już 200 emisji akcji spółek typ SPAC. Co miesiąc tego typu spółki pozyskują kilkadziesiąt miliardów dolarów, które są inwestowane w ciemno. Istnieją już pewne specyficzne cechy wspólne wszystkich takich emisji, które są traktowane jako dobre zwyczaje. Na przykład cena akcji SPAC w ofercie publicznej zawsze wynosi 10 dolarów. Do tego inwestor zawsze dostaje w ramach bonusu tak
zwany warrant, czyli prawo do zakupu kolejnej akcji w przyszłości po cenie, które najczęściej wynosi 11,5 dolara. 

Fani i propagatorzy takiej formy inwestowania argumentują, że zwiększa ona szanse zwykłych drobnych inwestorów na uczestnictwo w sukcesie szybko rosnących spółek na wczesnym etapie, a przez to zarobienie pieniędzy większych niż w przypadku dojrzałych spółek od dawna notowanych na giełdzie. Spółka przejmowana przez SPAC, zwykle jest od niego kilka razy większa, a w całym procesie obok drobnych inwestorów, który kupili akcje SPAC są też duzi wyspecjalizowani inwestorzy, fundusze specjalizujące się w startupach, spółkach wzrostowych itp. W tradycyjnej wersji zwykły inwestor może wejść do takiej spółki dopiero po paru latach, gdy jest już większa, droższa, a fundusze właśnie z niej już wychodzą. BLACK PEARL S. A. i jego strategia programowa MCAN BENEFIT pozwala drobnym iść ramię w ramię z funduszami już na wcześniejszym etapie. 

Nawet prezes JP Morgan Jamie Dimon powiedział, że jeśli SPAC ma dobrego sponsora, czyli założyciela, i dobrych inwestorów instytucjonalnych, to wtedy inwestycja z punktu widzenia drobnego gracza może mieć sens. 

W przypadku BLACK PEARL S. A. role fundamentalną pełni transparentność akcjonariatu większościowego oraz fachowość władz Spółki i jej organów nadzoru. W pandemii SPAC’s zyskały na popularności w Stanach , a w Polsce BLACK PEARL S. A. W czasach dużej zmienności na giełdach trudno było przeprowadzać tradycyjne oferty publiczne na warunkach zadowalających obydwie strony transakcji, więc ci, którym się spieszyło na giełdę, coraz częściej próbowali alternatywnego sposobu. Przełom nastąpił, gdy rok temu w ten sposób na giełdę dostała się spółka Nikola, postrzegana jako konkurent Tesli.

Dziś SEC, czyli amerykański nadzór nad rynkiem kapitałowym, ostrzega, że nie powinno się inwestować w SPAC, tylko dlatego, że w mediach społecznościowych wspiera ją jakiś celebryta, znany sportowiec, piosenkarka, bądź znani aktorzy. Doszliśmy bowiem już do tego etapu, że w inwestowanie w SPAC zaangażowali się między innymi Shaquile O’Neal, Serena Williams i Jay-Z. SEC przypomina, że obecność gwiazd, która na pewno pomaga zwiększyć zainteresowanie daną firmą z pewnością
nie zmniejsza ryzyka inwestycyjnego. 

Radykalną różnicą w fundamencie BLACK PEARL S. A jest posiadanie przez nią ogromnej ilości waluty MCAN, która już nie jest jedynie tokenem , ale stała się walutą całkowicie użytkową. Jest notowania na wielu Giełdach Walut Cyfrowych. Według informacji ze strony spactrack.net w 2020 roku w 248 ofert spółek SPAC zainwestowano 83 mld dolarów. W tym roku ofert tych było już 246 i pochłonęły 78,2 mld dolarów. A mamy dopiero połowę marca. W wyszukiwarce artykułów w serwisie internetowym Bloomberga na hasło SPAC wyskakuje siedemnaście różnych tekstów opublikowanych w ciągu ostatnich 24 godzin. W tym jeden o tym, że wśród spółek zainteresowanych wejściem na giełdę z pomocą fuzji – jest między innym BuzzFeed. Z kolei założeniem swojej SPAC zainteresowany jest 84-letni właściciel spółki Kering, która posiada takie marki jak Gucci, YvesSaintLaurent i Puma. Chce to zrobić, bo wcześniej SPAC założył Bernard Arnault, właściciel LVMH i marek Louis Vuitton, Dior, Givenchy czy Sephora. Założenie własnej SPAC zrobiło się modne w wyższych sferach.

BLACK PEARL S. A. obecnie używa skutecznie waluty MCAN do przejmowania spółek z branż o nieograniczonej możliwości wzrostu tj. farmaceutyczna, farmakologiczna oparta o kannabinoidy , kosmiczna , energetyczna , wydobywcza i odnawialna oraz dzieła sztuki. Zainteresowani tokenizacją zgłaszają swoje firmy i majątki sami. Nie tracąc kontroli (51%) , zdobywają środki w postaci waluty cyfrowej wymienialnej i wycenianej giełdowo. Wartość firmy i waluty rosną
wzajemnie – poprzez synergie rynku kapitałowego z technologią blockchain . MCAN ułatwia , umożliwia oraz poprawia wyniki ekonomiczne w natychmiastowy sposób. Projekt MCAN BIO, FIT, ECO, ART ,BENEFIT daje szanse zarobienia fortuny każdej stronie transakcji. Nabywając walutę MCAN poprzez Giełdy na których jest notowana, inwestor kupuje automatycznie możliwość wymiany w przyszłości tej waluty na akcje spółek z portfela BLACK PEARL S. A.

Kategorie
Brak kategorii

Giełda COINSBIT rozpoczęła notowania oraz wymianę bezpośrednią waluty cyfrowej MCAN. Giełda Walut Cyfrowych „COINSBIT” jest w czołówce platform rynku kryptowalut. To krok niezbędny w kierunku nadania płynności posiadanych przez BLACK PEAR S.A środków. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

W nawiązaniu do Raportu ESPI 9/2021 z dnia 12 marca 2021r.
Black Pearl S.A. informuje o rozpoczęciu notowań waluty cyfrowej MCAN coin
na Giełdzie Walut Cyfrowych “COINSBIT”. Giełda “COINSBIT” umożliwia
bezpośrednią wymianę waluty cyfrowej MCAN coin za walutę Unijną EURO.

Black Pearl S.A samodzielnie zawarł umowę z COINSBIT na obrót walutą MCAN
coin. Systemowe działanie Spółki zmierza do umożliwienia pełnego użytkowego
wykorzystania MCAN coin. Waluta znajdująca się w zasobach Emitenta poprzez
swój rozwój i nabywczy charakter umożliwia obecnie wymianę w globalnej
skali tego środka na dobra i usługi. Notowanie na “Coinsbit” jest krokiem w
kierunku uproszczenia wymiany walut obiegowych. Pary notowane to USDt oraz
EUR.Zarząd Black Pearl S.A. uznaje informację za istotną ze względu na
zdarzenie mające wpływ na poprawę płynności posiadanych przez Emitenta
znacznych ilości MCAN coin oraz rozpoczęcie drogi zmierzającej do
zdecentralizowania MCAN coin.https://www.coinsbit.io/

Kategorie
Brak kategorii

Zarząd Black Pearl S.A. informuje o umożliwieniu po raz pierwszy w historii wymiany bezpośredniej EURO na walutę cyfrową MCAN coin poprzez rozpoczęcie notowań na Giełdzie Walut Cyfrowych „COINSBIT”. Debiut – 17.03.2021 roku. Jest to krok niezbędny aby umo BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

Black Pearl S.A. przekazuje informuje o rozpoczęciu notowań waluty cyfrowej MCAN coin na Giełdzie Walut Cyfrowych “COINSBIT”. Giełda “COINSBIT” umożliwia bezpośrednią wymianę waluty cyfrowej MCAN coin za walutę EURO.

Systemowe działanie Spółki zmierza do umożliwienia pełnego użytkowego wykorzystania MCAN coin. Waluta znajdująca się w zasobach Emitenta poprzez swój rozwój i nabywczy charakter umożliwia obecnie wymianę w globalnej skali tego środka na dobra i usługi. Notowanie na “COINSBIT” jest krokiem w kierunku wymiany gotówkowej bezpośredniej w automatach transakcyjnych ATM.Zarząd Black Pearl S.A. uznaje informację za istotną ze względu na zdarzenie mające wpływ na poprawę płynności posiadanych przez Emitenta znacznych ilości MCAN coin.

https://www.coinsbit.io/

Kategorie
Brak kategorii

Zarząd Emitenta przekazuje informuję o podpisaniu umowy w zakresie realizacji wspólnych inwestycji w oparciu o program MCAN BENEFIT- pomiędzy Black Pearl S.A. a 01Cyberaton Proenergy S.A. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

Dnia 11.03.2021r pomiędzy Black Pearl S.A. i 01Cyberaton Proenergy S.A. została podpisana umowa w zakresie realizacji wspólnych inwestycji – polegających na budowie elektrowni fotowoltaicznych o minimalnej zainstalowanej łącznej mocy 10 MW.
W ramach umowy obie Spółki wspólnie będą przygotowywać i realizować projekty elektrowni fotowoltaicznych oraz obejmować udziały w spółkach celowych z możliwością odsprzedaży do 30% udziałów wyłącznie za walutę cyfrową MCAN.
Zarząd Black Pearl S.A. uznaje informację za istotną, gdyż jest to projekt przełomowy łączący nie tylko rynek kapitałowy z kryptowalutami, ale zapewniający stałą stopę zysku w walucie MCAN do momentu rozpoczęcia produkcji energii elektrycznej przez instalacje.

Kategorie
Brak kategorii

W nawiązaniu do komunikatu nr 48/2020 z dnia 18.12.2020r. Zarząd Emitenta przekazuje informacje o rozpoczęciu notowań waluty cyfrowej MCAN coin na Chińskiej Giełdzie Walut Cyfrowych „QB.COM”. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

Black Pearl S.A. informuje, o rozpoczęciu notowań waluty MCAN coin na Giełdzie “QB.COM”.

Systemowe działanie Spółki zmierza do umożliwienia pełnego użytkowego wykorzystania MCAN coin. Waluta znajdująca się w zasobach Emitenta poprzez swój rozwój i nabywczy charakter umożliwia obecnie wymianę w globalnej skali tego środka na dobra i usługi.

Zarząd Black Pearl S.A. uznaje informację za istotną ze względu na zdarzenie mające wpływ na płynność posiadanych znacznych ilości MCAN coin.