Skip to content

Approval by the General Meeting of the mechanism of self-payment of dividends and the text of other resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting of Black Pearl S.A. on September 28th 2022. Zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie mechanizmu samodzielnej wypłaty dywidendy oraz treść pozostałych uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. w dniu 28.09.2022 r.

Management Board of Black Pearl S.A. (hereinafter the “Issuer”) with its registered office in Warsaw, informs that on September 28th, 2022, in the presence of a notary public Paweł Orłowski, running a notary office in Warsaw at ul. Wspólna 70, an Extraordinary General Meeting was held, which adopted all resolutions, including, inter alia, a resolution on the approval of the mechanism of the Issuer’s direct payment of dividends, due to the position of the National Depository for Securities, which is technically not prepared to pay a dividend of less than PLN 0.01 per share.

This means that the payment of the dividend will be made in the form of bank transfers within the total amount intended for the payment of the dividend in the amount of PLN 368,007, in accordance with the resolution no.15 of the Ordinary General Meeting of the Company of June 30th, 2022.

Attached, the Issuer publishes the content of the resolutions adopted by the General Meeting.

At the same time, the Issuer informs that the General Meeting did not depart from any of the items on the agenda and that all resolutions were passed. The Issuer also informs that there are no objections to the resolutions of the General Meeting.

Legal basis: § 4 sec. 2 points 7), 8) and 9) of Appendix No. 3 to the Alternative Regulations

Trading System “Current and periodic information provided in the alternative

trading system on the NewConnect market “.

Zarząd Spółki Black Pearl S.A. (dalej “Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 28 września 2022 roku, w obecności notariusza Pawła Orłowskiego, prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie przy ul. Wspólnej 70, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które podjęło wszystkie uchwały, w tym między innymi uchwałę w sprawie zatwierdzenia mechanizmu samodzielnej wypłaty dywidendy przez Emitenta, wobec stanowiska KDPW, który nie jest technicznie przygotowany do wypłaty dywidendy w kwocie niższej niż 1 grosz na każdą akcję.

Oznacza to, że wypłata dywidendy będzie odbywać się w formie przelewów bankowych w ramach łącznej kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy w wysokości 368.007 zł, zgodnie z uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 r.

W załączeniu Emitent przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

Jednocześnie Emitent informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów zaplanowanych w porządku obrad oraz iż wszystkie uchwały zostały przegłosowane. Emitent informuje również o braku zgłoszonych sprzeciwów do uchwał Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym

systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

NWZ Black Pearl SA 280922 protokół komunikat