Skip to content

Annual report of Black Pearl SA for the financial year 2023. | Raport roczny Black Pearl S.A. za rok obrotowy 2023.

The Management Board of Black Pearl S.A. (the “Issuer”) publishes the Issuer’s annual report for the financial year 2023, together with attachments, that is:
1/ annual report including Management Board’s report on activities for the year 2023;
2/ separate financial statement for the year 2023;
3/ opinion and report of the audit of financial statements of the Issuer for 2023.

Legal basis:
§5 sec. 1 point 2 in connection with with §5 sec. 6.1. – 6.3. and §6 sec. 11 of Appendix No. 3 of the Alternative Trading System Regulations “Current and periodic information provided in the alternative trading system on the NewConnect market”

Zarząd Black Pearl S.A. (“Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2023, wraz z załącznikami, to jest:
1/ raportem rocznym zawierającym sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2023;
2/ jednostkowym sprawozdaniem finansowym za rok 2023;
3/ opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2023.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2 w zw. z §5 ust. 6.1. – 6.3. i §6 ust. 11 Załącznika Nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

161279-01-black-pearl-sa-raport-roczny-zawierajacy-sprawozdanie-zarzadu-z-dzialalnosci-2023-pl-v-20240531-f-at-cs-signed

161280-02-black-pearl-sa-annual-report-including-management-report-2022-en-v-20240531-f-at-cs-signed

161281-03-sprawozdanie-finansowe-black-pearl-2023-jb-at-cs

161282-04-informacja-dodatkowa-black-pearl-2023-jb-at-cs

161283-05-sprawozdanie-niezaleznego-bieglego-rewidenta-z-badania-black-pearl