BLACK PEARL S.A.: Informacja o postępach w zakresie opisanym w ESPI 21/2020 i 30/2020 jako kontynuacja akwizycji przy wykorzystaniu płatności walutą cyfrowa MCAN coin. Zawarcie Umowy Ostatecznej nabycia 37,5% udziałów w ENERGA PLUS SP. Z O.O. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

W związku z komunikatami: ESPI nr 21/2020 z dnia 07.07.2020 r oraz ESPI nr 30/2020 z dnia 19.08.2020 r. Zarząd Spółki pod firmą BLACK PEARL S.A. _”Spółka”, “Emitent”_ zobowiązał się, że opublikuje informacje o docelowym stanie przedsięwzięcia.

Niniejszym przekazujemy do publicznej wiadomości ostateczny stan realizacji rozwoju Firmy – opartego o możliwości nabywcze waluty cyfrowej MCAN – na dzień 23.09.2020 roku.

BPC zawarła Umowę nabycia 37,5% udziałów spółki ENERGA PLUS z siedzibą w Warszawie.
Wartość łączna transakcji – wyniosła 200.000 MCAN coins – za 25% udziałów oraz 250.000zł za kolejne 12,5% udziałów Przedsiębiorstwa.
Black Pearl S.A w ten sposób wszedł w posiadanie 37.5% udziałów firmy Energa Plus sp. z o.o.
Zrealizowano w ten sposób 150% wcześniejszych prognoz zapowiadanej akwizycji.
Umowa w załączniku za zgodą stron na jej publikacje.

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *