Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 lipca 2020 BLACK PEARL S.A.

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 lipca 2020 BLACK PEARL S.A.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 lipca 2020 BLACK PEARL S.A. BLACK PEARL Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

20-06-2020 10:07:33 | Bieżący | EBI | 6/2020

Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie , wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000343453, (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”) 16 lipca 2020 roku, na godzinę 10:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Paweł Orłowski , przy ul. Wspólnej 70 w Warszawie 00-687.

  • GRZEGORZ BRZEZICKI – PREZES ZARZĄDU

Załączniki:

PELNOMOCNCITWO_BPC.pdf

BPC WALNE 16.07.2020 – ogłoszenie.pdf

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 lipca 2020

Przepraszamy, poszukiwana strona nie została odnaleziona

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:
1. Sprawdź, czy adres internetowy wpisany do przeglądarki jest poprawny.
2. Przejdź do strony głównej portalu.

Sorry,
the page cannot be found

Try one of the following:
1. Verify that the Web address typed into the browser is correct.
2. Go to the homepage.