Zmiana stanu posiadania

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana stanu posiadania BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

04-12-2017 22:08:52 | Bieżący | ESPI | 14/2017

oRB_ASO: Zmiana stanu posiadania

PAP
Data: 2017-12-04

Firma: BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2017

Data sporządzenia: 2017-12-04
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku _dalej: “Emitent”, “Spółka”_ informuje,
że
w dniu 4 grudnia 2017 roku Emitent powziął informację od Janusza Skopowskiego _”Akcjonariusz”_,
który na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _dalej: “Ustawa o ofercie”_, zawiadomił,
iż w związku z nabyciem przez Akcjonariusza w dniu 29 listopada 2017 roku 95.000 akcji
serii A spółki Apophis S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000602288 – akcjonariusza
Emitenta, doszło do zmiany posiadanego przez Akcjonariusza pośrednio udziału w ogólnej
liczbie głosów w Spółce.

W związku z powyższym, zmieniła się ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
posiadanych przez Akcjonariusza pośrednio.

1_ Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Nabycie przez Akcjonariusza w dniu 29 listopada 2017 roku 95.000 akcji serii A spółki
Apophis S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000602288 – akcjonariusza Emitenta, co
przyczyniło się do zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez Akcjonariusza
pośrednio, z uwagi na fakt, iż Akcjonariusz nabył akcje reprezentujące 95 proc. kapitału
zakładowego Apophis S.A. oraz 95 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Apophis S.A.

2_ Liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale
zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej
liczbie głosów:

Przed dokonaniem transakcji Akcjonariusz posiadał:a_bezpośrednio 75.000.000 akcji
Spółki, reprezentujących 30,6 proc. kapitału zakładowego Spółki
oraz 30,6 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
b_pośrednio nie posiadał akcji Spółki.

3_ Liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym
spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie
głosów:

Po dokonaniu transakcji Akcjonariusz posiada:
a_bezpośrednio 75.000.000 akcji Spółki, reprezentujących 30,57 proc. kapitału zakładowego
Spółki
oraz 30,57 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
b_pośrednio, przez podmiot zależny – spółkę Apophis S.A. z siedzibą w Warszawie,

KRS: 0000602288 – 205.000.000 akcji Spółki, reprezentujących 83,56 proc. kapitału
zakładowego Spółki oraz 83,56 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4_ Podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających
akcje Spółki:

Akcjonariusz poinformował, iż podmiotem zależnym od Akcjonariusza jest Apophis S.A.

z siedzibą w Warszawie.

5_ Osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c:

Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust
1 pkt 3_ lit c_ Ustawy o ofercie.

6_ Liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których
nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o
których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa
w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne,
rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie
lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Akcjonariusz poinformował, iż nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa
w art. 69b ust. 1 pkt. 1 oraz art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie.

7_ Liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których
w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa
w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie
wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Akcjonariusz poinformował, iż brak jest takich głosów.

8_ Łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowym
udziale w ogólnej liczbie głosów:

Akcjonariusz poinformował, iż brak jest takich głosów.

Osoby reprezentujące spółkę:
Grzegorz Brzezicki– Prezes Zarządu

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
05-822 Milanówek
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Brzozowa 1
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
inwestorzy@blackpearlcapital.pl www.blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
701-021-10-09 142121110
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-04 Grzegorz Brzezicki

Prezes Zarządu

Grzegorz Brzezicki


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL S.A.
Tytul Zmiana stanu posiadania
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 05-822
Miasto Milanówek
Ulica Brzozowa
Nr 1
Tel.
Fax
e-mail inwestorzy@blackpearlcapital.pl
NIP 701-021-10-09
REGON 142121110
Data sporzadzenia 2017-12-04
Rok biezacy 2017
Numer 14
adres www www.blackpearlcapital.plSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *